Underhållsplan BRF

En underhållsplan för er BRF gör så att ni minskar risken för akuta och oväntade kostnader, dessutom får ni kontroll och sänker era underhållskostnader.

Underhållsplan BRF Stockholm

Underhållsplanering för fastigheten

En väl genomtänkt och noggrant utarbetad plan för fastighetsunderhåll, underhållsplanering, spelar en avgörande roll för ägande och förvaltning av fastigheter.

Genom att skapa en skräddarsydd underhållsplan underlättas planeringsprocessen avsevärt. Detta erbjuder flera fördelar, bland annat minskad risk för akuta och oväntade kostnader samt minskade totala underhållskostnader, då tidigt underhåll vanligtvis är mer kostnadseffektivt än senare åtgärder.

En välgjord underhållsplan ger också en snabb översikt över fastighetens status och underlättar informationsöverföring vid till exempel ägarbyte eller byte av styrelse i en bostadsrättsförening, vilket i sin tur hjälper till att bevara fastighetens värde på lång sikt.

Förfrågan underhållsplan

Perfecta Projektledning kan hjälpa er med upprättandet av en underhållsplan.

Kontakta Perfecta

Perfecta Projektledning:
08-54 90 38 90
info@perfecta-projektledning.se
Fannys Väg 5, 131 54 Nacka

Bevara fastighetens värde med underhållsplan

Det är av yttersta vikt att genomförandet av fastighetsunderhåll säkerställer att fastighetens tekniska egenskaper upprätthålls under en ekonomiskt rimlig livslängd.

Ägaren till fastigheten eller tomten bär ansvaret för drift och förvaltning. Att försumma underhållet så att kraven i regelverket inte uppfylls kan resultera i ingripande från byggnadsnämnden i den aktuella kommunen. Underhållsåtgärder kan indelas i två huvudkategorier: avhjälpande underhåll (som omfattar reparation av skadade komponenter) och förebyggande underhåll (som syftar till att förhindra och undvika fel). Det förebyggande underhållet kan vidare delas in i periodiskt underhåll och driftsnära/löpande underhåll.

Avhjälpande underhåll innebär akuta insatser som oftast är svåra eller omöjliga att planera i förväg. Det är viktigt att skilja underhåll från drift, där drift hänvisar till fastighetsnära tjänster som övervakar och styr fastigheten.

Dessutom bör underhåll inte förväxlas med investeringar, vilka syftar till att öka fastighetens värde, medan underhållsåtgärder syftar till att bevara fastighetens värde.

Läs mer

Steg för steg

För att skapa en underhållsplan måste fastigheten först inventeras för att utvärdera byggnadens status och identifiera nödvändiga underhållsåtgärder.

Därefter delas åtgärderna ofta in i tre kategorier

  • akuta åtgärder
  • åtgärder som bör utföras inom 5 år
  • åtgärder som bör utföras inom 10 år.

Alla underhållsåtgärder bör förses med kostnadsberäkningar och placeras i planen med lämpliga intervall. Detta gäller också för de myndighetskrävda besiktningarna som OVK, elrevision och hissbesiktningar med flera.

Drift- och skötselinstruktioner i underhållsplanen

Det blir snabbt tydligt för den som upprättar en underhållsplan att drift- och skötselsinstruktioner är av stort värde.

Boverkets byggregler (BBR 2:5) kräver skriftliga instruktioner för drift och provning av installationer innan en byggnad får tas i bruk. Dessa instruktioner ska även omfatta beskrivningar av hur och när skötsel och underhåll av installationer och utrustning bör genomföras.

Dokumentationen bör anpassas efter byggnadens användning och installationernas omfattning, storlek och skötselbehov. Brandskyddsdokumentation enligt BBR 5:12 och anvisningar för funktionskontroll av ventilationssystem bör också inkluderas i dokumentationen.

Läs mer

Gör underhållsplanen själva eller ta hjälp

En underhållsplan kan tas fram av bostadsrättsföreningen själva eller utsedd grupp / person.

Det är ett ganska komplex arbete och det finns fallgropar, så det bästa är att ta hjälp av en utomstående konsult som är specialiserad på att hjälpa till med att ta fram underhållsplanen.

Gäller det en BRF i Stockholmsregionen finns exempelvis Perfecta Projektledning som har specialiserat sig på att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i samband med olika fastighetsprojekt. De kan hjälpa till att upprätta en underhållsplan och delar med sig av tips och information på sin hemsida.

Om underhållsplan BRF på underhållsplanbrf.se

Innehållet på denna webbplats är tänkt att fungera som stöd och hjälp till de bostadsrättsföreningar, BRF, som planerar att ta fram en underhållsplan. Här beskriver vi vad som behöver finnas med och hur planen tas fram i stort.

Underhållsplanering är inte viktigt enbart för bostadsrättsföreningar utan det är viktigt för alla fastighetsägare för att få kontroll över framtida kostnader för underhåll och renoveringsarbeten. Därför är informationen om underhållsplan användbar även för fastighetsägare i allmänhet, samt för alla andra som önskar mer information.

Tack för att du besöker vår webbplats och tar del av informationen.

Lycka till mer er underhållsplan!

Sociala medier